Vigere 

 

Vigere is aanbieder van specialistische jeugd- en opvoedhulp bij complexe problemen en helpt gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben.
We werken met een brede groep betrokken, professionele hulpverleners vanuit verschillende specialisaties. Daardoor kunnen we altijd maatwerk bieden; de hulp die het best bij de situatie past.

Bij de behandeling van een kind werken we steeds nauw samen met de ouders en de omgeving. Regelmatig bespreken we het hulpverleningsplan en stemmen dit met elkaar af. Vigere werkt innovatief, kijkt voortdurend naar nieuwe werkwijze. Onze professionals bruisen van de ideeën. We werken volgens alle landelijke kwaliteitsnormen voor de jeugdhulp en evalueren continu of cliënt en verwijzer tevreden over ons zijn. Onze medewerkers volgen met regelmaat opleiding en training om up-to-date te blijven in hun vakgebied.

Bron: www.vigere.nl 

Ik heb een klacht, wat nu?

De medewerkers van Vigere Jeugdzorg zetten zich allen in om de beste hulpverlening te bieden. Toch is het mogelijk dat cliënten niet tevreden zijn over de geboden zorg. Zo kan iemand  bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop een medewerker met hem of haar omgaat. Of waren er van te voren andere verwachtingen over de zorg en is het vervolgens heel anders gelopen. We raden onze cliënten aan daar niet mee rond te blijven lopen maar hun klachten te melden. Hieronder informeren we graag over hoe dat kan.  Wij maken onderscheid tussen: klachtopvang en klachtbemiddeling/behandeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris of klachtencommissie.

Klachtopvang door Vigere
U meldt en bespreekt de klacht met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Mocht u samen niet tot een oplossing kunnen komen dan kunt u een gesprek aanvragen met de leidinggevende van de betreffende medewerker. U kunt dit ook doen door een mail te sturen naar klacht@vigere.nl. Uw klacht wordt dan doorgestuurd naar de juiste persoon bij Vigere.  Ter voorbereiding op het gesprek willen we u vragen om de klacht kort te omschrijven en aan te geven wat u graag wilt bereiken met het gesprek. U kunt altijd iemand meenemen ter ondersteuning bij het gesprek. U kunt hiervoor gebruikmaken van de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

Klachtbemiddeling door de onafhankelijke klachtenfunctionaris
Heeft de klachtopvang uw onvrede niet weg genomen of wilt u rechtstreeks (zonderklachtopvang) een klacht indienen? In dat geval kunt u uw klacht telefonisch of schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van Vigere Jeugdzorg. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk van Vigere en in dienst van Centraal Bureau voor Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) te Gorinchem. De klachtenfunctionaris kan op een onafhankelijke en laagdrempelige wijze bemiddelen in uw klacht.
De klachtenfunctionaris is bereikbaar via onderstaande gegevens:            

Klachtenfunctionaris Vigere Jeugdzorg:
Molenstraat 30
4201 CX Gorinchem
Tel. 0183-682829
E-mail: klachten@cbkz.nl

Klachtbehandeling door de onafhankelijke klachtencommissie
Voor zorg ontvangen op grond van de Jeugdwet is het tevens mogelijk om uw klacht (rechtstreeks) in te dienen bij de klachtencommissie. De klachtencommissie is formeler van aard dan de klachtenfunctionaris en zal haar advies over de gegrondheid van een klachtgeven. Centraal Bureau voor Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ) te Gorinchem verzorgt de klachtencommissie. De klachtencommissie is bereikbaar via onderstaande gegevens:

Klachtencommissie Vigere Jeugdzorg  
Molenstraat 30
4201 CX Gorinchem
Tel. 0183-682829
E-mail: klachten@cbkz.nl

Geheimhouding
Zowel voor de klachtencommissie als alle anderen die zijn betrokken bij uw klacht, is geheimhouding verplicht.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht. Wel is het zo dat de (eventuele)kosten van door uzelf ingeschakelde bijstand en advies voor uw eigen rekeningzijn.

Wilt u meer weten?
Deze informatie geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over uw klachtmogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij naar het door ons gehanteerde klachtenreglement. Dit reglement kunt u kosteloos bij uw direct betrokken hulpverlener, de manager of via klacht@vigere.nl opvragen.

 

Vertrouwenspersoon AKJ

Als vertrouwenspersoon maakt Gezinshuis De Stal gebruik van het landelijke: Advies en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

AKJ

Het is belangrijk dat instellingen horen wat hun cliënten dwars zit. De vertrouwenspersoon is de brug tussen die mensen en de instelling(en). Als er dingen die niet goed lopen in de hulpverlening is de vertrouwenspersoon er om de zaak weer in beweging te krijgen. Altijd samen met het kind, de jongere of de ouder/verzorger. Samen met hen zoeken wij uit wat er aan de hand is. Als er dingen moeten veranderen, ondersteunt de vertrouwenspersoon bij de stappen die daarvoor nodig zijn. Van hulp bij klachtbrieven of e-mails schrijven, tot ondersteuning bij klachtgesprekken. Ook legt de vertrouwenspersoon uit wat de rechten en plichten zijn.

Een vertrouwenspersoon zal wat u vertelt nooit openbaar maken. Behalve wanneer er iets verteld wordt dat gevaarlijk is voor u of de mensen om u heen. Dat bespreekt de vertrouwenspersoon altijd eerst met u. Er gebeurt niets buiten u om. De vertrouwenspersoon houdt zich aan de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en aan het protocol kindermishandeling.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, dus hij of zij werkt niet voor de instelling. Iedere instelling moet er ook voor zorgen dat jongeren terecht kunnen bij de vertrouwenspersoon. Meestal komt de vertrouwenspersoon op vaste tijden op de groep. Wie met jeugdhulp te maken heeft, mag de vertrouwenspersoon altijd bellen voor een afspraak.

bron: www.akj.nl 

In ons Gezinshuis hangt een flyer met daarop een foto van onze vertrouwenspersoon en hoe de kinderen deze kunnen bereiken

Het AKJ kun je contacteren op de volgende manier:

Tel: 088-5551000 

Email: info@akj.nl

Website: www.akj.nl